Overige informatie

Welke kosten betaalt de jongere zelf bij verblijf op De Belvertshoeve?
De jongeren betalen een bijdrage van €12,50 aan was- en schoonmaakmiddelen per maand.

Wat te doen bij een klacht?
Allereerst horen wij deze natuurlijk graag als eerste van jou en zullen wij er alles aan doen om er samen met jou uit te komen. Mocht dit niet lukken dan kun je terecht bij onze interne klachtenfunctionaris. Weet je er met deze functionaris niet uit te komen dan kun je ook een klacht indienen bij de regionale klachtencommissie. Mocht het dan nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, is er als laatste optie het inschakelen van de geschillencommissie. Voor meer informatie bekijk hier onze klachtenfolder.

Vertrouwenspersoon
Zit je iets dwars en kun je dit niet bespreken met jouw begeleider? Dan kun je hierover praten met een extern vertrouwenspersoon.
Vertrouwenspersonen zijn er om jou te ondersteunen. Je kunt je verhaal bij hen kwijt. Zij luisteren aandachtig en denken mee over oplossingen. Alles wat je met hen deelt houden zij geheim. Bekijk hier de folder over de vertrouwenspersoon. 

Medezeggenschap
Binnen de Belvertshoeve bestaat de JORA (jongerenraad).
De JORA (jongerenraad) komt op voor de belangen van de jongeren. Deze raad komt regelmatig bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over het zorgbeleid binnen de Belvertshoeve. Het gaat hier dus om zaken die voor alle bewoners belangrijk zijn. De jongeren kunnen praten met de directie over zaken die zij opmerken bij de begeleiding en verzorging die naar hun mening beter zou kunnen. Individuele hulpvragen bespreken de jongeren met begeleiding en/of orthopedagoog.

Hoe werkt de JORA precies?
Het is de bedoeling dat van elke locatie enkele jongeren aan het JORA overleg deelnemen als vertegenwoordigers. In het locatieoverleg is het van belang dat eenieder aangeeft wat hij/zij besproken wil hebben, zodat de vertegenwoordigers dit mee kunnen nemen in het JORA overleg. Het overleg vindt een keer per twee maanden plaats. Van ieder overleg worden notulen gemaakt, dit wordt gecoördineerd door de teamleider. De verslagen komen te liggen in een map op elke locatie, zodat iedereen ze nog eens na kan lezen.

Kwaliteit
Sinds 2007 is de Belvertshoeve HKZ-gecertificeerd . Dit betekent dat onze organisatie voldoet aan alle kwaliteitsnormen die landelijk zijn vastgesteld. Onze JORA (jongerenraad) speelt in alle verbetervoorstellen een belangrijke rol. Natuurlijk zijn we daar trots op/ Het betekent dat we hebben aangetoond in staat te zijn kritisch te kijken naar onze zorg- en dienstverlening en deze bij te stellen als de situatie daarom vraagt. Ook wordt er elke twee jaar een cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen binnen onze organisatie. De uitslagen hiervan zijn leidend voor verbetervoorstellen. De Belvertshoeve is zich nu aan het voorbereiden op de nieuwe kwaliteitseisen die gelden voor 2018.

Kwaliteitsrapport
In het kwaliteitsrapport kijken we naar de kwaliteit van zorg en dienstverlening die Stichting de Belvertshoeve het afgelopen jaar heeft kunnen bieden. Hierbij ontdekken we aandachtspunten voor het komende jaar of jaren. Het kwaliteitsrapport geeft dus niet alleen aan wat er goed gaat maar ook wat er nog beter zou kunnen.

Hier vind je het volledige kwaliteitsrapport 2017

Hier vind je het volledige kwaliteitsrapport 2018

Cliëntversie kwaliteitsrapport 2018

Hier vind je het volledige kwaliteitsrapport 2019

Cliëntversie kwaliteitsrapport 2019

BHV (bedrijfshulpverlening)
Bedrijfshulpverlening betekent dat werknemers zelf georganiseerde hulp bieden in een organisatie. Deze BHV’ers komen in actie wanneer de veiligheid en/of gezondheid van werknemers, bewoners en eventuele bezoekers gevaar loopt. Hun taak is om letsel en schade te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. Omdat wij de veiligheid van onze jongeren en medewerkers altijd zo goed mogelijk willen waarborgen zijn er altijd voldoende BHV’ers aanwezig binnen onze organisatie.