Missie, visie en ambitie

Missie van de Belvertshoeve:
De Belvertshoeve biedt intramurale begeleiding aan jongeren vanaf 18 jaar met complexe problematiek, die in voorliggende begeleidingstrajecten niet succesvol zijn geweest. Vanuit een unieke integrale aanpak op het gebied van wonen, leren, werken en vrije tijdsbesteding (alles op en vanuit een en dezelfde locatie) wordt gestreefd naar de hoogste mate van zelfstandigheid en participatie in de maatschappij. De zorg wordt afgestemd op de afzonderlijke hulpvragen van de jongeren en het vergroten van de eigen regie staat hierbij hoog in het vaandel.

Visie van de Belvertshoeve:
De Belvertshoeve is ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op kansen en ontwikkeling, ook als dit herhaaldelijk niet lukt. Er wordt gestreefd naar de maximaal haalbare kwaliteit van leven. De Belvertshoeve heeft als kernwaarde wederzijds respect en samenwerking zonder bevoogdend te zijn. Medewerkers van de Belvertshoeve kenmerken zich door professioneel handelen vanuit een betrokken benadering.

Ambitie:
Onze ambitie is een positief toekomstperspectief bieden aan onze jongeren.

180329-487-1 test