Algemene voorwaarden WLZ

Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING (Wlz)

Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of meer instellingen beheert die zorg- en
dienstverlening biedt aan zorgvragers met een beperking en die op grond van de
Wet toelating zorginstellingen is toegelaten om de verzekerde zorg in het kader
van de Wet langdurige zorg (Wlz) te leveren.
1.2 Zorgvrager: een natuurlijke persoon die zorg- en dienstverlening van de
zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen al dan niet vertegenwoordigd door diens
wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde of belangenbehartiger.
1.3 Wettelijk vertegenwoordiger: de persoon die de handelings- en/of wilsonbekwame
zorgvrager vertegenwoordigt; zijnde de ouder(s) of voogd(en) in het geval van
een minderjarige zorgvrager; de curator of mentor in het geval van een
meerderjarige zorgvrager.
1.4 Schriftelijk gemachtigde: de door de meerderjarige zorgvrager aangewezen
persoon die op basis van een schriftelijke opdracht van zorgvrager deze
vertegenwoordigt in het geval van wilsonbekwaamheid en de zorgvrager bijstaat
in de behartiging van zijn belangen.
1.5 Belangenbehartiger: de echtgenoot, de geregistreerd partner, de levensgezel, een
ouder, een kind, een broer of zuster in het geval van een meerderjarige
zorgvrager, zoals genoemd in artikel 7:465 lid 3 BW (de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst).
1.6 Indicatiebesluit: het besluit van het bevoegde indicatieorgaan waarin is vastgelegd
in welke omvang en voor welke duur de zorgvrager in aanmerking komt voor Wlz
zorg.
1.7 Zorg(verlening): (het verrichten van) handelingen op het gebied van zorg en
ondersteuning van een zorgvrager in het kader van of verband houdend met een
aanspraak op grond van de Wlz.
1.8 Dienst(verlening): (het verrichten van) andere handelingen dan zorgverlening
rechtstreeks betrekking hebbend op een zorgvrager in het kader van of verband
houdend met een aanspraak op grond van de Wlz.
1.9 Zorgarrangement: de overeengekomen zorg en diensten, afgeleid van het
indicatiebesluit van de zorgvrager en de leveringsbeschikking.
1.10 Zorgplanbespreking: de bespreking over onderwerpen die de zeggenschap van
zorgvrager over zijn leven betreffen langs de lijnen als beschreven in hoofdstuk 8
Wlz.
1.11 Zorgplan: het document waarin bij aanvang van de zorg- en dienstverlening
alsmede na evaluatie en actualisatie de afspraken over het zorgarrangement en de
uitkomsten van de zorgplanbespreking schriftelijk zijn vastgelegd.
2
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
1.12 Zorg in natura (ZIN): zorg waarvoor de zorgaanbieder volgens de wettelijke regels
op grond van de overeenkomst met het zorgkantoor rechtstreeks vergoeding
ontvangt voor de aan de individuele zorgvrager verleende Wlz-zorg.
1.13 Leveringsbeschikking: het besluit van het zorgkantoor op de aanvraag van
zorgvrager over de gewenste leveringsvorm.
1.14 De (zorg- en dienstverlenings)overeenkomst: de individuele overeenkomst die
tussen zorgaanbieder en zorgvrager schriftelijk wordt aangegaan en waarmee de
zorgaanbieder zich jegens de zorgvrager verbindt om zorg- en dienstverlening te
verrichten tegen betaling of door ZIN te bieden.
1.15 Geneeskundige behandelingsovereenkomst: een overeenkomst waarbij de
zorgaanbieder zich verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van
de geneeskunst rechtstreeks betrekking hebbend op een zorgvrager. Wgbo: de
wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Boek 7, titel 7, afdeling
5 Burgerlijk Wetboek).
1.16 Cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning van zorgvrager met informatie,
advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling waarvan zorgvrager gebruik
kan maken bij de zorgplanbespreking.
1.17 Zorgkantoor: het zorgkantoor en/of de Wlz-uitvoerder zoals bedoeld in de Wlz.
1.18 Volledig pakket thuis: variant op de zorg- en dienstverlening waarbij de
zorgvrager thuis dezelfde zorg krijgt als die ze anders met verblijf in een instelling
zou krijgen.
1.19 Modulair pakket thuis: variant op de zorg- en dienstverlening waarbij de
zorgvrager thuis naar keuze delen van de zorg krijgt die ze anders met verblijf in
een instelling zou krijgen.

Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorg- en
dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot zorg verleend op grond van
de Wlz tussen de zorgvrager en zorgaanbieder.
2.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van
toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene
voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
2.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen
uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 3
Overeenkomst
3.1 Het recht op zorg- en dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van een
zorg- en dienstverleningsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de zorgvrager
en het bereiken van overeenstemming over het zorgarrangement.
3.2 Een zorg- en dienstverleningsovereenkomst, inclusief zorgarrangement en
zorgplan, wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door
zorgaanbieder en zorgvrager.
3
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
3.3 In het geval de feitelijke zorg- en dienstverlening op een eerdere datum is
begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt die datum als
ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt die ingangsdatum
vastgelegd.
3.4 In de overeenkomst leggen zorgaanbieder en zorgvrager het overeengekomen
zorgarrangement vast.
3.5 Tenzij anders aangegeven maken deze algemene en bijzondere voorwaarden
uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4

Overeenkomst en Wgbo
Op iedere zorg- en dienstverleningsovereenkomst zijn de normen uit de Wgbo van
overeenkomstige toepassing, tenzij daarvan in deze algemene voorwaarden of de zorg- en
dienstverleningsovereenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 5
Beëindiging en opzegging
5.1 De zorg- en dienstverleningsovereenkomst eindigt door:
a. het verstrijken van de looptijd;
b. het verlopen van het afgegeven indicatiebesluit;
c. het overlijden van de zorgvrager;
d. een door de zorgaanbieder geconstateerd definitief vertrek van de zorgvrager
uit de instelling van de zorgaanbieder;
e. opzegging;
f. ontbinding;
g. een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de zorgvrager
elders gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen zorg- en
dienstverlening als gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt.
5.2 De zorgaanbieder kan de overeenkomst opzeggen op grond van zodanig
zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in
redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval
verstaan dat:
a. de zorgvrager zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;
b. de zorgvrager weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is
voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
c. de zorgvrager, diens wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde,
belangenbehartiger of anderen1 bij de zorgvrager betrokkenen gedragingen
vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van zorgaanbieder, die
voortzetting van de zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken;.
1 Onder anderen worden hier begrepen overige familieleden, vrienden en naasten van zorgvrager.
4
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
d. de omvang of zwaarte van de zorg- en dienstverlening door een gewijzigde
(zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de
overeenkomst gaat vallen en de zorgaanbieder en de zorgvrager geen
afspraken kunnen maken over een aanpassing van de overeenkomst;
e. op het moment dat de zorgaanbieder geen vergoeding meer ontvangt van het
zorgkantoor voor de uitvoering van de overeengekomen zorg- en
dienstverlening en de zorgvrager deze ook niet voor eigen rekening afneemt;
f. de zorgvrager als gevolg van een rechterlijke machtiging of andere titel
gedwongen wordt opgenomen in de instelling van de zorgaanbieder en de
zorgvrager en de zorgaanbieder geen overeenstemming kunnen bereiken
over de beëindiging dan wel, indien relevant, aanpassing van de
overeengekomen zorg- en dienstverlening;
g. in geval zorgaanbieder surseance van betaling aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard.
5.3 Zorgaanbieder zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het
vinden van een alternatief voor zorgvrager.
5.4 In de gevallen genoemd in 5.2. kan opzegging door de zorgaanbieder tegen elke
dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn
van twee maanden, tenzij dringende, aan de zorgvrager onverwijld mee te delen
redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.
Opzegging met onmiddellijke ingang kan in ieder geval geschieden in de in 5.2 sub
e en g genoemde gevallen.
5.5 Indien de zorgaanbieder deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de zorgvrager de
overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de wijziging van de algemene
voorwaarden in werking treedt.
5.6 Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
5.7 De zorgaanbieder en de zorgvrager zullen met elkaar in overleg treden over de
aanpassing van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst indien de
omstandigheden daartoe aanleiding geven. Van dergelijke omstandigheden is in
ieder geval sprake indien:
a. de zorgvrager op grond van een rechterlijke machtiging of andere titel
gedwongen wordt opgenomen in de instelling van de zorgaanbieder;
b. de zorgaanbieder geheel of gedeeltelijk geen vergoeding meer ontvangt van het
zorgkantoor voor de uitvoering van de overeengekomen zorg- en
dienstverlening;
c. om andere redenen de omvang of zwaarte van de zorg- en dienstverlening door
een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze geheel of
gedeeltelijk buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen.
5.8 De zorgvrager kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen door middel van
opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij
dringende redenen een kortere opzegtermijn rechtvaardigen.
5
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745

Artikel 6
Indicatie
6.1 De zorgvrager die ZIN ontvangt, dient over een geldig indicatiebesluit te
beschikken.
6.2 Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de
zorgaanbieder zijns inziens geen goede zorg kan leveren binnen de grenzen van
het indicatiebesluit, vraagt de zorgvrager dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger
dan wel zijn schriftelijk gemachtigde op gemotiveerd schriftelijk verzoek van de
zorgaanbieder binnen 5 werkdagen daaropvolgend een nieuw indicatiebesluit aan
bij het indicatieorgaan.

Artikel 7
Zorg- en dienstverlening
De zorgaanbieder biedt de zorgvrager zorg- en dienstverlening overeenkomstig de eisen
van goede zorg- en dienstverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit
en wetenschap.

Artikel 8
Ruimtelijke privacy
8.1 De zorgaanbieder draagt ervoor zorg dat de zorg(verlening) wordt uitgevoerd
buiten de waarneming van anderen dan de zorgvrager, tenzij de zorgvrager ermee
heeft ingestemd dat de zorg(verlening) mag worden waargenomen door anderen
en/of uitstel van de zorg(verlening) niet verantwoord is of het uitvoeren van de
verrichtingen buiten de waarneming van anderen redelijkerwijs niet mogelijk is.
8.1 Onder anderen dan de zorgvrager zijn niet begrepen degenen van wie
beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is.
8.2 Onder anderen dan de zorgvrager zijn evenmin begrepen de personen genoemd in
artikel 20.1 van wie toestemming is vereist voor het uitvoeren van de
overeenkomst bij een minderjarige of wilsonbekwame zorgvrager, tenzij door hun
aanwezigheid niet de zorg kan worden verleend zoals bedoeld in artikel 7.

Artikel 9
Informatie
9.1 Zorgaanbieder geeft aan zorgvrager algemene informatie over de zorg- en
dienstverlening en die specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen
zorg- en dienstverlening, waarover de zorgvrager redelijkerwijze dient te
beschikken. De zorgaanbieder geeft deze informatie schriftelijk als de zorgvrager
daarom vraagt.
9.2 De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd en bevattingsvermogen van
zorgvrager. De informatie staat in juiste verhouding tot de aard van de zorg- en
dienstverlening die zorgvrager krijgt en waarvan hij met in achtneming van zijn
beperkingen redelijkerwijs op de hoogte moet zijn.
6
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
9.3 Zorgaanbieder geeft de informatie alleen niet indien die zou leiden tot ernstig
nadeel voor de zorgvrager. Indien het belang van de zorgvrager dit vereist geeft de
zorgaanbieder de desbetreffende informatie aan de wettelijk vertegenwoordiger
van de zorgvrager, diens schriftelijk gemachtigde of belangenbehartiger. Voordat
zorgaanbieder overgaat tot het onthouden van informatie, raadpleegt hij een
andere terzake deskundige hulpverlener.
9.4 Als de zorgvrager geen informatie wil ontvangen respecteert de zorgaanbieder dit,
behalve indien het belang dat de zorgvrager daarbij heeft niet opweegt tegen het
nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.
9.5 Bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt de zorgaanbieder daarnaast
informatie over, medezeggenschap en cliëntenraad, de klachtenregeling conform
artikel 13, huisregels, protocollen en overig relevant beleid van de zorgaanbieder.

Artikel 10
Zorgplanbespreking, zorgplan en toestemming
10.1 De afspraken over de uitwerking van het zorgarrangement en de
zorgplanbespreking worden neergelegd in een zorgplan. Het zorgplan wordt vóór,
dan wel uiterlijk binnen twaalf weken na aanvang van de zorg- en dienstverlening
gemaakt.
10.2 Voorafgaand aan de zorgplanbespreking kan de zorgvrager of zijn
vertegenwoordiger (wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde of
belangenbehartiger) aan de zorgaanbieder een persoonlijk plan overhandigen. De
zorgaanbieder stelt de zorgvrager of diens vertegenwoordiger daarvan tijdig op de
hoogte. Indien de zorgvrager dan wel diens vertegenwoordiger een persoonlijk
plan heeft overhandigd, dan betrekt de zorgaanbieder dit persoonlijk plan bij het
opstellen van het zorgplan.
10.3 Indien zorgvrager niet aan een zorgplanbespreking wenst deel te nemen, wordt
het zorgplan zo opgesteld dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de
veronderstelde wensen en de bekende mogelijkheden en beperkingen van
zorgvrager.
10.4 Het zorgplan komt, behoudens in de gevallen genoemd in het vorige lid, in overleg
met en met instemming van de zorgvrager tot stand. Het zorgplan vormt, ook als
dit overeenkomstig het vorige lid tot stand is gekomen, een geheel met de
overeenkomst. De zorgvrager geeft met het ondertekenen van de overeenkomst
toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het
zorgplan zoals dat van tijd tot tijd geldt.
10.5 Voor ingrijpend medisch handelen of andere handelingen die geen onderdeel
uitmaken van het zorgplan, is – behoudens wanneer spoedeisend handelen vereist
is – uitdrukkelijke toestemming van zorgvrager nodig. Onder spoedeisend wordt
verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren van de handeling om
ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen. Achteraf wordt de zorgvrager zo
spoedig mogelijk ingelicht over de handeling.
7
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
10.6 Het zorgplan wordt periodiek, met als uitgangspunt twee keer per jaar,
geëvalueerd. In het zorgplan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling
geschiedt in onderling overleg en uiterlijk binnen zes weken na afronding van de
evaluatie.
10.7 Indien de zorgaanbieder het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van
belang of noodzakelijk acht dat de zorg- en dienstverlening op een andere plaats
geschiedt dan in de overeenkomst of het zorgplan is aangegeven, overlegt de
zorgaanbieder hier voorafgaand over met de zorgvrager.
10.8 De zorgvrager heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van
cliëntondersteuning bij het opstellen of aanpassen van het zorgplan. Ook kan de
zorgvrager op verzoek mantelzorgers betrekken bij het opstellen, evalueren en
aanpassen van het zorgplan.
10.9 Een afschrift van het zorgplan wordt door zorgaanbieder terstond aan zorgvrager
of aan zijn wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde of
belangenbehartiger verstrekt.

Artikel 11
Verplichtingen van de zorgvrager
11.1 Zorgvrager verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is
voor het uitvoeren van de overeenkomst.
11.2 Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de
zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorg- en
dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.
11.3 Zorgvrager is verplicht de zorgaanbieder meteen te informeren over feiten en
omstandigheden die voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening van
belang kunnen zijn.
11.4 Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter
hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

Artikel 12
Dossiervorming, geheimhouding en privacy
12.1 De zorgaanbieder richt een dossier in met betrekking tot de zorg- en
dienstverlening voor zorgvrager. Hij houdt in het dossier aantekening van de
relevante gegevens over de gezondheid van de zorgvrager en de gegevens die
direct verband houden met de zorg- en dienstverlening.
12.2 De zorgaanbieder hanteert een privacyreglement waarin de rechten van de cliënt
en de plichten van zorgaanbieder zijn beschreven ten aanzien van de verwerking
van persoonsgegevens.
12.3 Het zorgplan maakt deel uit van het dossier.
12.4 Het dossier is eigendom van de zorgaanbieder.
8
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
12.5 De zorgaanbieder draagt zorg dat aan anderen dan de zorgvrager geen inlichtingen
over de zorgvrager dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt
dan met toestemming van de zorgvrager. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen
voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt
geschaad.
12.6 Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorg- en
dienstverleningsovereenkomst en hun vervangers kan zonder toestemming van de
zorgvrager inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de
uitoefening van hun werkzaamheden.
12.7 Aan de wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde of belangenbehartiger
van de minderjarige of wilsonbekwame zorgvrager kan zonder toestemming van de
zorgvrager inlichtingen of inzage gegeven worden, voor zover deze informatie
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
12.8 De zorgaanbieder bewaart het dossier gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf
het tijdstip waarop de zorg- en dienstverleningsovereenkomst is beëindigd.
Gegevens met betrekking tot de zorgvrager die niet tot het dossier behoren,
bewaart de zorgaanbieder zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens
zijn verkregen. Na afloop van die termijn vernietigt de zorgaanbieder de gegevens.
Indien het gegevens betreft die hij van de zorgvrager heeft ontvangen, geeft hij
deze aan de zorgvrager terug.
12.9 De zorgaanbieder vernietigt het dossier of gedeelten van het dossier zonder
onredelijke vertraging na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de
zorgvrager, tenzij het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs
aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de
zorgvrager als mede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen
vernietiging verzet.
12.10 De zorgaanbieder verstrekt de zorgvrager inzage en afschrift van de bescheiden die
deel uit maken van het dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit
noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van een ander.
12.11 Bij ZIN verleent de zorgaanbieder medewerking aan het verstrekken van gegevens
ten behoeve van het uitvoeren van de wettelijke taken van het CIZ, CAK, SVB en
het zorgkantoor waaronder de controles door het zorgkantoor, voor zover deze
controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de relevante
privacywetgeving.
12.12 Zorgaanbieder handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving
op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
9
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745

Artikel 13
Klachten en geschillen
13.1 Zorgaanbieder heeft op basis van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) een klachtenfunctionaris aangesteld en een klachtenregeling vastgesteld.
13.2 De zorgvrager kan klachten over de zorg- en dienstverlening kenbaar maken
volgens de klachtenregeling van zorgaanbieder.
13.3 Zorgaanbieder is volgens de Wkkgz bij een Geschilleninstantie aangesloten.
Zorgaanbieder is aangesloten bij Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.
13.4 Indien zorgvrager niet tevreden is over de afhandeling van zijn klacht of over niet
tijdige afhandeling daarvan, kan hij een Wkkgz-geschil aanhangig maken bij de
Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.
13.5 Geschillen over aansprakelijkheid die een financieel belang van € 25.000,– te
boven gaan, worden niet behandeld door de Geschillencommissie
Gehandicaptenzorg.
13.6 Geschillen moeten binnen 12 maanden na de datum waarop zorgvrager de klacht
bij de zorgaanbieder heeft ingediend aanhangig worden gemaakt bij de
Geschillencommissie gehandicaptenzorg.
13.7 Zorgvrager kan een geschil ook voorleggen aan de rechter. Indien zorgvrager heeft
gekozen voor de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg, is zorgvrager aan die
keuze gebonden.
13.8 Zorgaanbieder kan met instemming van zorgvrager ook een geschil voorleggen aan
de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

Artikel 14
Aansprakelijkheid
14.1 Zorgvrager is gehouden zorgaanbieder in de gelegenheid te stellen een door de
zorgaanbieder tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een
redelijke termijn voor rekening van zorgaanbieder te herstellen.
14.2 De aansprakelijkheid van zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag dat terzake door
een door de zorgaanbieder gesloten verzekering wordt uitgekeerd, voor zover deze
aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig
geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid
beperkt, bij zorg- en dienstverleningsovereenkomsten die op het moment van de
schadeveroorzakende gebeurtenis ten hoogste drie maanden hebben geduurd:
tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is en bij die op het
moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis langer dan drie maanden
hebben geduurd: tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid
over de periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het
plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis.
14.3 Het bepaalde in artikel 14.2 is mede van toepassing op de door zorgaanbieder
ingeschakelde derden.
14.4 De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 14.2 gelden niet
indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van de
zorgaanbieder.
10
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
14.5 De beperking van de aansprakelijkheid van zorgaanbieder zoals bepaald in artikel
14.2 geldt niet voor zover sprake is van zorg in de zin van de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (Wgbo).
14.5 De in de Wgbo opgenomen norm van de zogenaamde ‘centrale aansprakelijkheid’
geldt uitsluitend in situaties waarop de Wgbo van toepassing is.
14.6 De zorgvrager is verplicht een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid (WA) te
sluiten.

Artikel 15
Betalingen, eigen bijdrage
15.1 Bij levering van zorg- en dienstverlening op basis van ZIN declareert de
zorgaanbieder de kosten van de overeengekomen zorg- en dienstverlening bij het
zorgkantoor waarmee de zorgaanbieder op grond van de Wlz een overeenkomst
heeft gesloten.
15.2 Indien zorgvrager aanvullende zorg- en dienstverlening wil ontvangen die niet
onder ZIN valt of die buiten het indicatiebesluit valt, komt deze voor rekening van
de zorgvrager. Aanvullende zorg- en dienstverlening levert de zorgaanbieder uitsluitend
op basis van een schriftelijke overeenkomst met de zorgvrager.
15.3 Bij levering van zorg- en dienstverlening op andere basis dan bedoeld in lid 1,
declareert de zorgaanbieder de overeengekomen zorg- en dienstverlening aan
zorgvrager.
15.4 Zorgvrager kan een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd zijn volgens de regels
van de Wlz. Zorgaanbieder informeert de zorgaanvrager over de wettelijke eigen
bijdrage.
15.5 Op alle zorg- en dienstverlening voor rekening van de zorgvrager zijn de bijzondere
voorwaarden (betalingsvoorwaarden) van toepassing.

Artikel 16
Arbeidsomstandigheden
In het geval zorgaanbieder zorg- en dienstverlening verleent in de privéwoning van
zorgvrager, kunnen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden en
eisen worden gesteld.

Artikel 17
Intellectuele eigendomsrechten
17.1 Met betrekking tot de door of namens de zorgaanbieder uitgebrachte adviezen
en/of publicaties terzake de zorg- en dienstverlening berusten de intellectuele
eigendomsrechten bij de zorgaanbieder. De mede met advisering omtrent de zorgen
dienstverlening verband houdende stukken die door de zorgvrager aan de
zorgaanbieder zijn overhandigd, blijven eigendom van de zorgvrager.
11
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
17.2 De zorgvrager verbindt zich de door of namens de zorgaanbieder uitgebrachte
adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming
van de zorgaanbieder, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift of
het gebruik betreft in een klachtenprocedure, een tuchtrechtelijke procedure, of
andere juridische procedure waarin ook de zorgaanbieder of een aan hem
verbonden zorgverlener partij is.
17.3 Indien de zorgvrager binnen de instelling van de zorgaanbieder en/of met
gebruikmaking van de middelen van de zorgaanbieder een (kunst)werk tot stand
brengt waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, dan komen deze rechten toe
aan de zorgaanbieder. Door middel van de ondertekening van de zorg- en
dienstverleningsovereenkomst draagt de zorgvrager deze rechten bij voorbaat over
aan de zorgaanbieder. Indien en voor zover deze overdracht bij voorbaat niet leidt
tot rechtsgeldige overdracht, zal zorgvrager dan wel diens wettelijk
vertegenwoordiger of schriftelijke gemachtigde na het tot stand brengen van
individuele intellectuele eigendomsrechten desgevraagd alle medewerking verlenen
om alsnog de in dit artikel beoogde overdracht te realiseren.

Artikel 18
Nakoming tegenover de wilsbekwame zorgvrager
18.1 Tegenover de zorgvrager die jonger is dan 12 jaar, komt de zorgaanbieder zijn
verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de ouder(s) of voogd(en).
18.1 Als een wilsbekwame zorgvrager ouder is dan 12 jaar, maar jonger is dan 16 jaar,
dan heeft de zorgaanbieder de toestemming nodig van de minderjarige en van zijn
ouder(s) of voogd(en) voor het uitvoeren van de overeenkomst. De zorgaanbieder
komt de verplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien
zowel na tegenover de zorgvrager als tegenover diens ouder(s) of voogd(en).
18.2 ls een wilsbekwame zorgvrager 16 jaar of ouder dan komt de zorgaanbieder de
verplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien uitsluitend
na tegenover de zorgvrager zelf.
18.3 Als een zorgvrager van 16 jaar of ouder naar het oordeel van de zorgaanbieder
feitelijk bekwaam is om zijn wil te bepalen ter zake van een onderdeel van de
overeenkomst, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen met betrekking tot dat
onderdeel van overeenkomst na tegenover de zorgvrager.

Artikel 19
Nakoming tegenover de wilsonbekwame zorgvrager
19.1 Tegenover de zorgvrager die jonger is dan 12 jaar, komt de zorgaanbieder zijn
verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de ouder(s) of voogd(en).
19.2 Tegenover de wilsonbekwame zorgvrager die ouder is dan twaalf jaar en jonger
dan 18 jaar, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen uit de overeenkomst na
tegenover de ouder(s) of voogd(en).
12
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
19.3 Tegenover de wilsonbekwame zorgvrager van 18 jaar of ouder komt de
zorgaanbieder al zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de curator,
mentor of schriftelijk gemachtigde van de zorgvrager, tenzij zorgvrager naar het
oordeel van de zorgaanbieder feitelijk bekwaam is om ter zake van een onderdeel
van de overeenkomst zijn wil te bepalen. In dat geval volgt zorgaanbieder de wil
van de zorgvrager voor wat betreft dat onderdeel.
19.4 Ontbreekt een curator, mentor of schriftelijk gemachtigde als bedoeld
in het vorige lid, dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de
overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien na tegenover één van de volgende
personen:
a. de echtgenoot van de zorgvrager;
b. de geregistreerde partner van de zorgvrager;
c. de levensgezel van de zorgvrager;
d. een ouder van de zorgvrager;
e. een kind van de zorgvrager;
f. een broer of zuster van de zorgvrager.
De zorgaanbieder kiest tegenover welke belangenbehartiger, zoals omschreven in
artikel 1.5 hij zijn verplichtingen nakomt, bij deze keuze spelen de feitelijke band
van de betrokkene met de zorgvrager en diens geschiktheid om als
vertegenwoordiger op te treden een belangrijke rol.

Artikel 20
Vertegenwoordiging
20.1 Indien de zorgaanbieder, op grond van een overeenkomst waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, zijn verplichtingen ten opzichte van de
zorgvrager nakomt tegenover een andere persoon dan de zorgvrager zelf, dan
betracht deze persoon de zorg van een goed vertegenwoordiger, onder meer door
de zorgvrager zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak als vertegenwoordiger
te betrekken.
20.2 De zorgaanbieder komt zijn verplichtingen ten opzichte van de zorgvrager niet na
ten opzichte van de in artikel 20.1 genoemde persoon als dit onverenigbaar is met
de plicht van de zorgaanbieder zoals genoemd in artikel 7.
20.3 Als de zorgvrager zich verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor
de persoon bedoeld in artikel 20.1 toestemming heeft gegeven, dan kan die
verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij kennelijk nodig is om ernstig
nadeel voor de zorgvrager te voorkomen.
20.4 De zorgaanbieder kan zonder de toestemming van een persoon bedoeld in artikel
20.1 een verrichting uitvoeren indien de tijd voor het vragen van die toestemming
ontbreekt doordat onverwijlde uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is ten
einde ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen.
20.5 Voor verrichtingen van niet ingrijpende aard mag de toestemming van een persoon
bedoeld in artikel 20.1 worden verondersteld te zijn gegeven.
13
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745

Artikel 21
Toepasselijk recht
21.1 Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing
zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.
21.2 Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de
overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn die aan de rechter
worden voorgelegd, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin de zorgaanbieder is gevestigd.

Artikel 22
Annulering
22.1 Te leveren zorg en diensten kunnen, tenzij anders overeengekomen, met een
minimale annuleringstermijn van vier werkdagen vóór het overeengekomen
aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de zorgvrager
worden geannuleerd. De zorgaanbieder zal de overeengekomen zorg en diensten
dan niet leveren, behalve indien het belang dat de zorgvrager daarbij heeft niet
opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.
22.2 In geval van niet tijdige annulering brengt de zorgaanbieder de volledige kosten in
rekening, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 23
Wijzigingen
23.1 Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde
voorschriften en regelingen kunnen door zorgaanbieder worden gewijzigd.
Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan zorgvrager zijn meegedeeld
in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is
vermeld.
23.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 24
Slot
24.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 april 2004.
24.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als:
‘Algemene Voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening van de
Stichting de Belvertshoeve’.
Bijzondere voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening tegen
betaling door zorgvrager (Betalingsvoorwaarden).
Artikel 1
Toepasselijkheid
1.1 Deze bijzondere voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op:
a. de zorgvrager met particuliere financiering
14
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
b. de zorgvrager die naast Zorg in natura (ZIN) overige zorg- of diensten van
zorgaanbieder afneemt, waarvoor de Wlz of het PGB geen financiering bieden.
1.2 In afwijking van artikel 1.8. van de Algemene voorwaarden komt het
zorgarrangement tot stand op basis van de vraag van zorgvrager.
Artikel 2
Aanbieding
2.1 Alle door de zorgaanbieder gedane aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot
het verlenen van zorg- en dienstverlening zijn vrijblijvend.
2.2 De zorgaanbieder is eerst dan gebonden na ondertekening van de overeenkomst
door zorgaanbieder en zorgvrager.
Artikel 3
Tarieven en kostprijzen
3.1 In de overeenkomst worden het ten aanzien van het zorgarrangement
overeengekomen aantal uren en het bijbehorende tarief en/of kostprijs
opgenomen. Tussentijdse wijziging, behoudens het bepaalde in artikel 3.3., is niet
mogelijk, tenzij de zorgaanbieder en de zorgvrager hiermee schriftelijk instemmen.
3.2 Voor zover op het overeengekomen zorgarrangement de wettelijke tarieven van
toepassing zijn, wordt het tarief overeenkomstig die tarieven bepaald, tenzij anders
overeengekomen.
3.3 De prijzen en tarieven van het overeengekomen zorgarrangement worden jaarlijks
aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen en de wettelijke tarieven.
Artikel 4
Kredietwaardigheid
Indien de kredietwaardigheid van de zorgvrager daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft,
kan de zorgaanbieder nadere zekerheden verlangen, zoals vooruitbetaling of een
borgstelling.
Artikel 5
Factuur en betaling
5.1 Zorgaanbieder brengt de kosten, binnen zes weken na het einde van de maand
waarin de zorg- en dienstverlening zijn geleverd, op een gespecificeerde factuur bij
zorgvrager in rekening.
5.2 De in artikel 5.1 genoemde factuur bevat naam, adres en het KvK nummer van
zorgaanbieder, een overzicht van de dagen waarop is gewerkt, het uurtarief, het
aantal te betalen uren, dagdelen of etmalen en is ondertekend door zorgaanbieder
5.3 De in artikel 5.1. genoemde factuur dient binnen dertig dagen na dagtekening te
zijn voldaan. Zorgaanbieder kan aangeven op welke wijze een factuur dient te
worden voldaan.
15
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
5.4 Indien binnen de termijn van dertig dagen de factuur niet is voldaan, dan is de
zorgvrager zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De zorgaanbieder stuurt de
zorgvrager een betalingsherinnering en geeft hem de gelegenheid binnen 14 dagen
na de datum van de betalingsherinnering alsnog te betalen.
5.5 Als de factuur na het verstrijken van de tweede betalingstermijn niet of niet
volledig is betaald dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in
en/of buiten rechte voor rekening van zorgvrager. De zorgaanbieder kan bovendien
vanaf het moment van het verstrijken van de eerste betalingstermijn de wettelijke
rente over het niet betaalde deel van de factuur bij de zorgvrager in rekening
brengen.
5.6 Zorgaanbieder kan een automatische incasso verlangen.
5.7 Zorgaanbieder is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege
verplicht zijn, in rekening te brengen.
Artikel 6
Incasso
6.1 Is de zorgvrager in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen als bepaald in artikel 5.5. alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de zorgvrager.
6.2 De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het Besluit
Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. (Op de website van de
Rechtspraak staat de staffel voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK)).
Artikel 7
Particuliere financiering
Deze bepaling is van toepassing op de zorgvrager als bedoeld in artikel 1.1. van de
bijzondere voorwaarden.
7.1 Zorgvrager kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.3.
van de bijzondere voorwaarden de overeenkomst opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van twee maanden. Indien de verhoging van het tarief ingaat
binnen een termijn die korter is dan twee maanden kan de zorgvrager de
overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de verhoging van het
tarief van kracht wordt.

Algemene voorwaarden WMO

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een
Beginhoofdletter gebruikt.
Zorgaanbieder: rechtspersoon die op basis van een Overeenkomst met de
gemeente ondersteuning biedt.
Cliënt: een natuurlijke persoon die op basis van een beschikking van de
gemeente in aanmerking komt voor ondersteuning en een overeenkomst voor
ondersteuning heeft gesloten of gaat sluiten met de Zorgaanbieder al dan niet
vertegenwoordigd door diens Vertegenwoordiger, en waarvoor de Zorgaanbieder
rechtstreeks wordt betaald door die gemeente.
Vertegenwoordiger: persoon of rechtspersoon die een cliënt vertegenwoordigt
die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn
belangen ter zake (wilsonbekwaam). Personen of rechtspersonen die als
vertegenwoordiger kunnen optreden voor een meerderjarige wilsonbekwaam ter
zake Cliënt zijn de curator, de mentor of schriftelijk gemachtigde van de cliënt,
dan wel, indien zodanige persoon of rechtspersoon ontbreekt diens echtgenoot,
de geregistreerde partner of andere levensgezel van de cliënt, tenzij deze
persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige persoon ontbreekt, diens
ouder, kind, broer of zus, tenzij deze persoon dat niet wenst.
Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen de Zorgaanbieder en de Cliënt is
gesloten waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken.


Artikel 1
Duur en einde Overeenkomst
1.1. De Overeenkomst eindigt door:
a. het verstrijken van de looptijd als de Overeenkomst is aangegaan voor
bepaalde tijd;
b. het verlopen van de afgegeven beschikking waarin de gemeente heeft
besloten tot het toekennen van ondersteuning aan de Cliënt;
c. het overlijden van de Cliënt;
d. opzegging;
e. ontbinding;
f. een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de Cliënt
gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen ondersteuning
als gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt.
1.2 De Zorgaanbieder kan de Overeenkomst opzeggen op grond van zodanig
zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de ondersteuning in
redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder
geval verstaan dat:
a. de Cliënt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet naleeft;
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
2
b. de Cliënt weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig
is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, waaronder
langdurige afwezigheid;
c. de Cliënt, diens Vertegenwoordiger of anderen1 bij de Cliënt
betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of
Cliënten van de Zorgaanbieder, die voortzetting van de ondersteuning
niet meer mogelijk maken;
d. de omvang of zwaarte van de ondersteuning door een gewijzigde
(ondersteunings)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de
reikwijdte van de Overeenkomst gaat vallen en de Zorgaanbieder en
de Cliënt geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de
Overeenkomst, al dan niet omdat de gemeente daarmee niet akkoord
gaat;
e. op het moment dat de Zorgaanbieder geen vergoeding meer ontvangt
van de gemeente voor de uitvoering van de overeengekomen
ondersteuning en de Cliënt deze ook niet voor eigen rekening wil gaan
afnemen;
f. op het moment dat de Zorgaanbieder, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 8.9 in deze Algemene Voorwaarden, geen betaling
meer ontvangt van de Cliënt voor de uitvoering van de
overeengekomen ondersteuning indien de Cliënt deze zelf betaalt;
g. de Cliënt als gevolg van een rechterlijke machtiging of andere titel
gedwongen wordt opgenomen in een instelling van de Zorgaanbieder
of in een instelling van een andere zorgaanbieder en Cliënt en
Zorgaanbieder geen overeenstemming kunnen bereiken over de
beëindiging dan wel, indien relevant, aanpassing van de
overeengekomen ondersteuning;
h. in geval van de Zorgaanbieder surseance van betaling aanvraagt of in
staat van faillissement is verklaard;
i. de Cliënt ondanks een schriftelijke waarschuwing waarin een redelijke
termijn is gesteld, na verloop van die termijn niet voldoet aan zijn
verplichtingen, waaronder ook zijn betalingsverplichtingen voor
overeengekomen aanvullende diensten en services;
j. indien Cliënt verhuist naar een adres waar van de Zorgaanbieder in
redelijkheid niet kan worden gevraagd om de Overeenkomst in stand
te houden.
1.3 De Zorgaanbieder zal bij opzegging indien de Cliënt dat wenst behulpzaam
zijn bij het zoeken naar een alternatief voor de Cliënt.
1 Onder anderen worden hier onder meer verstaan mantelzorgers, vrijwilligers, overige familieleden en
naasten van de Cliënt.
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
3
1.4 In de gevallen genoemd in 1.2 kan opzegging door de Zorgaanbieder
tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van
een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de Cliënt
onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de
Overeenkomst rechtvaardigen. Opzegging met onmiddellijke ingang kan in
ieder geval geschieden in de in 1.2 sub e, f en h genoemde gevallen.
1.5 De Cliënt kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming
van een opzegtermijn van een maand, tenzij dringende redenen een
kortere opzegtermijn rechtvaardigen.
1.6 Indien de Zorgaanbieder deze Overeenkomst wijzigt als bedoeld in artikel
13, kan de Cliënt de Overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de
wijziging van de Overeenkomst in werking treedt.
1.7 Opzegging dient schriftelijk te geschieden.


Artikel 2
Inhoud ondersteuning en ondersteuningsplan
2.1 De Zorgaanbieder streeft er naar binnen twaalf weken na aanvang van de
ondersteuning in overleg met de Cliënt een ondersteuningsplan uit te
werken, tenzij de ondersteuning uitsluitend bestaat uit logeeropvang.
2.2 Bij het opstellen van het ondersteuningsplan worden voor de
ondersteuning in natura als uitgangspunt genomen de geldige beschikking
van de gemeente waar de Cliënt woont en de afspraken van de
Zorgaanbieder met die gemeente.
2.3 In het ondersteuningsplan liggen de afspraken tussen de Cliënt en de
Zorgaanbieder vast over de:
a. behoeften van de Cliënt;
b. doelen van de ondersteuning;
c. inzet van de Zorgaanbieder;
d. eventuele inzet van vrijwilligers en/of mantelzorgers;
e. wijze van evalueren van de ondersteuning waarbij de resultaten
worden gemeten; en
f. evaluatiemomenten.
2.4 Het ondersteuningsplan zoals de Cliënt en de Zorgaanbieder zijn
overeengekomen of zullen overeenkomen, maakt integraal onderdeel uit
van de Overeenkomst.
2.5 De Cliënt kan bij de bespreking van het ondersteuningsplan gebruik maken
van de onafhankelijke Cliëntondersteuning die de gemeente biedt.
2.6 Het ondersteuningsplan wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig in
overleg met de Cliënt aangepast binnen de ruimte die de beschikking
biedt.
2.7 De ondersteuning wordt uitgevoerd volgens de afspraken zoals
opgenomen in de Overeenkomst waarvan het ondersteuningsplan
onderdeel is. De locatie waar de ondersteuning volgens het
ondersteuningsplan wordt geboden kan de Zorgaanbieder na overleg met
de Cliënt wijzigen indien de Zorgaanbieder dit redelijkerwijs nodig acht.
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
4
2.8 De Cliënt verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs
nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst en maakt op gepaste
wijze gebruik van materiaal en middelen die bij de ondersteuning door de
Zorgaanbieder ter beschikking worden gesteld.
2.9 De Zorgaanbieder en de Cliënt zullen met elkaar in overleg treden over de
aanpassing van de ondersteuning indien de omstandigheden daartoe
aanleiding geven. Van dergelijke omstandigheden is in ieder geval sprake
indien:
a. de Cliënt op grond van een rechterlijke machtiging of andere titel
gedwongen wordt opgenomen in de instelling van de
Zorgaanbieder;
b. de Zorgaanbieder geheel of gedeeltelijk geen vergoeding meer
ontvangt van de gemeente voor de uitvoering van de in het
ondersteuningsplan overeengekomen ondersteuning;
c. om andere redenen de omvang of zwaarte van de ondersteuning
door een gewijzigde (ondersteunings)vraag zich zodanig ontwikkelt
dat deze geheel of gedeeltelijk buiten de reikwijdte van de
Overeenkomst gaat vallen.


Artikel 3
Kwaliteit ondersteuning
3.1 De Zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de ondersteuning van goede
kwaliteit is en zet daartoe deskundig personeel in.
3.2 De ondersteuning wordt in elk geval:
− veilig, doeltreffend, doelmatig en Cliëntgericht verstrekt,
− afgestemd op de reële behoefte van de Cliënt en op andere vormen
van zorg of hulp die de Cliënt ontvangt,
− verstrekt in overeenstemming met de op de door de Zorgaanbieder
ingezette zorgverlener rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend
uit de professionele standaard en
− verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de
Cliënt.
3.3 De Zorgaanbieder onderzoekt periodiek de tevredenheid van Cliënten.


Artikel 4
Informatie
4.1 De Zorgaanbieder geeft de Cliënt de informatie over de ondersteuning
waarover de Cliënt redelijkerwijze dient te beschikken.
4.2 De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd en het
bevattingsvermogen van de Cliënt en bij de ondersteuning die de Cliënt
krijgt op grond van de Overeenkomst.
4.3 De Zorgaanbieder geeft de informatie alleen niet indien die
informatieverstrekking zou leiden tot ernstig nadeel voor de Cliënt. Indien
het belang van de Cliënt dit vereist geeft de Zorgaanbieder de
desbetreffende informatie aan de Vertegenwoordiger van de Cliënt.
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
5
4.4 Als de Cliënt geen informatie wil ontvangen, respecteert de Zorgaanbieder
dit, behalve indien het belang dat de Cliënt daarbij heeft niet opweegt
tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.
4.5 Bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt de Zorgaanbieder
informatie over de wijze waarop de Cliëntenmedezeggenschap is ingericht,
de klachtenregeling, en de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling, alsmede over de huisregels, protocollen en overig
relevant beleid van de Zorgaanbieder.
4.6 De Cliënt is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de
Zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de
ondersteuning, tijdig ter beschikking te stellen.
4.7 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de
ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.
4.8 De Cliënt is verplicht de Zorgaanbieder meteen te informeren over feiten
en omstandigheden die voor de uitvoering van de ondersteuning van
belang kunnen zijn.


Artikel 5
Dossiervorming, geheimhouding en privacy
5.1 De Zorgaanbieder richt een dossier in met betrekking tot de ondersteuning
voor de Cliënt. Het dossier omvat het ondersteuningsplan en eventueel
andere relevante gegevens die direct verband houden met de
ondersteuning.
5.2 Het dossier is eigendom van de Zorgaanbieder.
5.3 De Zorgaanbieder draagt zorg dat aan anderen dan de Cliënt geen
inlichtingen over de Cliënt dan wel inzage in of afschrift van het dossier
worden verstrekt dan met toestemming van de Cliënt, met uitzondering
van:
a. het verstrekken van inlichtingen of het geven van inzage aan
degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de
ondersteuning en hun vervangers voor zover nodig voor de
uitoefening van hun werkzaamheden;
b. het verstrekken van inlichtingen of het geven van inzage aan de
Vertegenwoordiger van de wilsonbekwame Cliënt voor zover deze
informatie nodig is voor de vertegenwoordiging;
c. het verlenen van medewerking aan het verstrekken van gegevens
ten behoeve van het uitvoeren van de wettelijke taken van de
gemeente, CAK en SVB waaronder de controles door de gemeente.
5.4 Door de ondertekening van de Overeenkomst geeft de Cliënt toestemming
voor het gebruik van gegevens door de Zorgaanbieder met betrekking tot
de Cliënt ten behoeve van functies zoals dossierbeheer, financiële
afwikkeling, intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie, opleiding,
kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering.
5.5 Zorgaanbieder handelt in overeenstemming met de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
6


Artikel 6
Aansprakelijkheid
6.1 De Cliënt is gehouden de Zorgaanbieder in de gelegenheid te stellen een
tekortschieten door de Zorgaanbieder in de nakoming van de
Overeenkomst binnen een redelijke termijn te herstellen.
6.2 De aansprakelijkheid van de Zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag dat
terzake door een door de Zorgaanbieder gesloten verzekering wordt
uitgekeerd, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt
gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot
uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt als volgt:
a. als de Overeenkomst op het moment van de schadeveroorzakende
gebeurtenis ten hoogste drie maanden heeft geduurd is de
aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de
Overeenkomst gemoeid is;
b. als de Overeenkomst op het moment van de schadeveroorzakende
gebeurtenis langer dan drie maanden heeft geduurd is de
aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de
Overeenkomst is gemoeid over de periode van ten hoogste drie
maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de
schadeveroorzakende gebeurtenis.
6.3 Het bepaalde in artikel 6.2 is mede van toepassing op door de
Zorgaanbieder ingeschakelde derden.
6.4 De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 6.2
gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de
zijde van de Zorgaanbieder.
6.5 De Cliënt is verplicht een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid
(WA) te sluiten.


Artikel 7
Aanvullende diensten en services
Aanvullende diensten en services kunnen niet zijn diensten en services van de
Zorgaanbieder die onder enige andere (wettelijke) aanspraak vallen en die de
Cliënt uit dien hoofde van de Zorgaanbieder verkrijgt.


Artikel 8
Betaling
8.1 De kosten van de ondersteuning in natura brengt de Zorgaanbieder in
rekening bij de gemeente. De Cliënt kan een eigen bijdrage verschuldigd
zijn voor de ondersteuning volgens de regels van de Wmo. De
Zorgaanbieder int deze eigen bijdrage niet, tenzij anders overeengekomen
met de gemeente.
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
7
8.2 De kosten van ondersteuning zijn voor eigen rekening van de Cliënt met
particuliere financiering. De in het ondersteuningsplan overeengekomen
ondersteuning moet door de Cliënt worden betaald conform de bijbehorende
prijzen zoals opgenomen in de Bijlage prijzen. Voor zover op de
overeengekomen ondersteuning wettelijke tarieven van toepassing zijn,
wordt de prijs bepaald overeenkomstig die tarieven, tenzij anders
overeengekomen.
8.3 De prijzen van de overeengekomen ondersteuning en de overeengekomen
aanvullende diensten en services worden jaarlijks aangepast aan in ieder
geval de loon- en kostenontwikkelingen en indien van toepassing de
wettelijke tarieven. Aanpassing van de prijzen wordt de Cliënt schriftelijk
meegedeeld. De Cliënt kan bij aanpassing van de prijzen de Overeenkomst
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
Indien de verhoging van het tarief ingaat binnen een termijn die korter is
dan twee maanden kan de Cliënt de Overeenkomst opzeggen met ingang
van de datum waarop de verhoging van het tarief van kracht wordt.
8.4 Indien de Cliënt die ondersteuning in natura ontvangt, aanvullende
diensten en services krijgt die buiten de beschikking vallen, komen deze
aanvullende diensten en services voor rekening van de Cliënt. Aanvullende
diensten en services levert de Zorgaanbieder uitsluitend als die in de
Overeenkomst zijn opgenomen of zijn vastgelegd in een aanvullende
schriftelijke overeenkomst die door de Cliënt en de Zorgaanbieder is
ondertekend.
8.5 De kosten van overeengekomen aanvullende diensten en services en de
kosten van ondersteuning die de Cliënt zelf betaalt, brengt de
Zorgaanbieder binnen zes weken na het einde van de maand waarin de
aanvullende diensten en services en/of ondersteuning zijn verleend op een
gespecificeerde factuur bij de Cliënt in rekening.
8.6 De in artikel 8.5 genoemde factuur bevat naam, adres en het KvK nummer
van de Zorgaanbieder, een overzicht van de dagen waarop is gewerkt, de
(uur)prijs en het aantal te betalen uren, dagdelen of etmalen of de
stuksprijs indien een vast bedrag per maand is overeengekomen.
8.7 Betaling door de Cliënt dient te geschieden binnen de termijn van 14
dagen, na dagtekening van de factuur.
8.8 Betaling dient te geschieden op
IBAN NL 80 RABO 0134 5605 07
op naam van Stg. de Belvertshoeve
8.9 Indien de factuur niet is voldaan binnen de termijn van 14 dagen, dan
stuurt de Zorgaanbieder de Cliënt een betalingsherinnering waarin een
tweede termijn wordt gesteld om de factuur te voldoen van in ieder geval
14 dagen.
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
8
Blijft betaling ook na deze termijn uit dan is de Cliënt automatisch in
verzuim en vanaf de vervaldatum van de eerste betalingstermijn de
wettelijke rente over het te vorderen bedrag en incassokosten conform het
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
aan de Zorgaanbieder. (Op de website van de Rechtspraak staat de staffel
voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK)).
8.10 De Zorgaanbieder is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van
overheidswege verplicht zijn, in rekening te brengen.


Artikel 9
Kredietwaardigheid en incasso
Ten aanzien van aanvullende diensten en services en ondersteuning die door de
Cliënt wordt betaald, kan de Zorgaanbieder indien de kredietwaardigheid van de
Cliënt daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, nadere zekerheden verlangen, zoals
automatische incasso, vooruitbetaling of een borgstelling.


Artikel 10
Arbeidsomstandigheden
In het geval de Zorgaanbieder ondersteuning verleent in de privéwoning van de
Cliënt, kunnen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden
en eisen worden gesteld. Met ondertekening van de Overeenkomst, verplicht de
Cliënt zich aan deze eisen en voorwaarden te houden. De eisen en voorwaarden
worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.


Artikel 11
Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Met betrekking tot de door of namens de Zorgaanbieder uitgebrachte
adviezen en/of publicaties terzake de ondersteuning berusten de
intellectuele eigendomsrechten bij de Zorgaanbieder. De mede met
advisering omtrent de ondersteuning verband houdende stukken die door
de Cliënt aan de Zorgaanbieder zijn overhandigd, blijven eigendom van de
Cliënt.
11.2 De Cliënt verbindt zich de door of namens de Zorgaanbieder uitgebrachte
adviezen niet aan anderen ter inzage te geven dan na voorafgaande
toestemming van de Zorgaanbieder, tenzij dit vereist is op grond van een
wettelijk voorschrift of het gebruik betreft in een klachtenprocedure, een
tuchtrechtelijke procedure of andere juridische procedure waarin ook de
Zorgaanbieder of een aan hem verbonden zorgverlener partij is.
11.3 Indien de Cliënt binnen de instelling van de Zorgaanbieder en/of met
gebruikmaking van de middelen van de Zorgaanbieder een (kunst)werk tot
stand brengt waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, dan komen
deze rechten toe aan de Zorgaanbieder.
Rabobank IBAN: NL80 RABO 0134 5605 07 | BIC: RABONL2U | KvK Tilburg 18072745
9
Indien en voor zover deze overdracht bij voorbaat niet leidt tot
rechtsgeldige overdracht, zal de Cliënt dan wel curator, mentor of
schriftelijk gemachtigde na het tot stand brengen van individuele
intellectuele eigendomsrechten desgevraagd alle medewerking verlenen
om alsnog de in dit artikel beoogde overdracht te realiseren.


Artikel 12
Annulering
12.1 Te leveren ondersteuning en aanvullende diensten en services kunnen,
tenzij anders overeengekomen in het ondersteuningsplan, met een
minimale annuleringstermijn van 10 werkdagen vóór het overeengekomen
aanvangstijdstip van de uitvoering daarvan, door de Cliënt worden
geannuleerd. De Zorgaanbieder zal de overeengekomen ondersteuning en
aanvullende diensten dan niet verlenen, behalve indien het belang dat de
Cliënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor
hemzelf of anderen kan voortvloeien.
12.2 In geval van niet tijdige annulering brengt de Zorgaanbieder de volledige
kosten in rekening bij de Cliënt, tenzij anders overeengekomen in het
ondersteuningsplan.


Artikel 13
Wijzigingen
13.1 De Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de regelingen,
protocollen, regels en beleid als bedoeld in artikel 4.5 kunnen door de
Zorgaanbieder worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen in werking
na de dag waarop ze aan de Cliënt dan wel diens Vertegenwoordiger zijn
meegedeeld, tenzij in de bekendmaking een latere datum van
inwerkingtreding is vermeld.
13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid.